Lukovanská Drbna

Místo pro život

Politické uskupení v Lukovanech
KDU-ČSL
Otevřené Lukovany

O projektu


Lukovanský spolekPřítomnost rodičů v mateřské škole

Přihlásila jsem našeho syna do mateřské školky a na první setkání jsem šla s představou, že se dohodneme, že v prvních dnech docházky budu syna doprovázet, aby měl dostatek času se rozkoukat. Aby poznal nové místo, nové lidi, nový režim. Bohužel jsem se dozvěděla, že to místní školka neumožňuje.

Přitom se v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) uvádí, že je povinností učitele umožnit rodičům být přítomen ve školce. Podrobněji o tom píši níže. RVP je dokument, který vydává MInisterstvo školství (MŠMT) a je závazný pro všechny mateřské školky.

Tento text jsem se rozhodla zpracovat pro všechny rodiče, kteří by rádi doprovázeli své dítě do mateřské školky, ale narazili podobně jako já. O Rámcový vzdělávací program se mohou opřít a argumentovat s ním.

V RVP je na několika místech rozepsáno jakým způsobem má školka s rodiči spolupracovat. Aby adaptace na školku probíhala hladce, doporučuje ministerstvo školství aktivní spolupráci školky s rodinou.

Níže tedy připojuji Rámcový vzdělávací program, podle kterého mají školky ve své činnosti postupovat, dále vyjádření MŠMT k dotazu, zda je možná přítomnost rodiče ve školce a za jakých podmínek. A na závěr jsem připojila výsledky drobného průzkumu, jak to funguje v jiných školkách.

Při čtení RVP jsem se tedy zaměřila na otázku: “Může být rodič přítomen ve školce?” Níže vypisuji všechny kapitoly a samotné formulace, kde je uvedena možnost být přítomen ve školce a kde doporučují spolupráci s rodinou.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání:
(úplné znění vydané v září 2021)
Vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.
7 Podmínky předškolního vzdělávání
7.1 Věcné podmínky
Věcné (materiální) podmínky mateřské školy jsou plně vyhovující, jestliže:
Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné dětem i jejich rodičům.
7.2 životospráva
Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (aby např. rodiče mohli své děti přivádět podle svých možností, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy).
7.3 Psychosociální podmínky
Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci.
Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem ani nadměrnou náročností prováděných činností.
7.4 Organizace
Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim
7.5 Řízení mateřské školy
Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.
Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu, případně s rodiči. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.
7.7 Spoluúčast rodičů
Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání je plně vyhovující, jestliže:
Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.
Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, podle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod.
12. Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu
Podmínky vzdělávání jsou v ŠVP zpracovány podle RVP PV do jednotlivých oblastí:
xx
spoluúčast rodičů;
xx
ŠVP informuje o vnitřním uspořádání školy, organizaci vzdělávání na úrovni školy a jednotlivých tříd.
Organizace vzdělávání v ŠVP obsahuje:
pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd (věkově homogenní/heterogenní uspořádání, sourozenecké vazby, zohledňování přání rodičů apod.)
14. Povinnosti učitele mateřské školy
ve vztahu k rodičům učitel mateřské školy:
usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči;
umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností;
umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení;
umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu;
vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení (pravidelná individuální konzultační činnost, práce s portfoliem dítěte, aj.)

Kontakty na Ministerstvo školství:
V případě potřeby a odborné konzultace je možné kdykoliv kontaktovat pracovníky MŠMT, kteří se podíleli na zpracování RVP a nejlépe mu rozumí v souvislostech i dalších předpisů a zákonů.
Kontakty na pracovníky zabývající se předškolním vzděláváním najdete zde:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani?fbclid=IwAR0eV9rNc7LjznJBIBe-fYc06HrdnymFqHBXqDIrBaVoiOOvWqyi6YF9xY8
Vyjádření MŠMT:
Vážená paní Bartková,

k Vašemu dotazu uvádíme:

Vzdělávání dětí v mateřských školách probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Jeho aktuální znění je k dispozici na:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/opatreni-ministra-zmena-rvppv-2021

Na základě RVP PV vypracovávají jednotlivé mateřské školy vlastní školní vzdělávací program, případně třídní vzdělávací program tak, aby byly naplněny cíle a záměry předškolního vzdělávání.

Součástí ŠVP má být rovněž plán adaptace dítěte, který napomáhá učitelům při práci s dětmi nově příchozími do MŠ. Plán adaptace dítěte je uveden ve školním řádu a školním vzdělávacím programu, se kterým jsou zákonní zástupci seznámeni již před nástupem dítěte do mateřské školy a na úvodní třídní schůzce.

Zákonný zástupce dítěte může s ředitelem MŠ sjednat pro své dítě individuálně přizpůsobený adaptační režim, který má vycházet z pravidel, nastavených ve školním vzdělávacím programu.

Například lze během adaptačního procesu postupně prodlužovat dobu pobytu dítěte v mateřské škole (od kratšího dopoledního pobytu až po odchod v odpoledních hodinách). V jiných případech bývá zákonnému zástupci umožněn určitý krátký čas pobytu s dítětem ve třídě (např. první den v MŠ za účasti rodičů). Přítomnost zákonného zástupce s dítětem v MŠ je možná při dodržení pravidel školního řádu, který stanoví ředitele MŠ.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání výslovně uvádí:

"Učitel mateřské školy umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu."
"Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci."
"Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim."
"Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami."
RVP PV vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, které je pro mateřské školy závazné. V případě, že daná mateřská škola postupuje v rozporu s RVP PV doporučujeme Vám obrátit se s podnětem k prošetření na jejího zřizovatele, případně na místně příslušný inspektorát České školní inspekce (ČŠI). Odkazy na krajské inspektoráty najdete na webových stránkách:

https://www.csicr.cz/cz/Kontakty/Krajske-inspektoraty>

S pozdravem

Mgr. Lucie Roučková, DiS. at DiS.
ministerský rada
21 - Odbor základního, předškolního a speciálního vzdělávání
211 - Oddělení předškolního, speciálního a základního uměleckého vzdělávání

Průzkum, jak to funguje v jiných školkách:
Waldorfská - mohou doprovázet první měsíc.
Klášterec - mohou chodit v létě, když je méně děti
Lukovany v minulosti - otevřená zahrada školky pro veřejnost, rodiče mohli trávit čas se svými dětmi
Kralice - můžou tam rodiče sedět první týden
Lesní školka - program pro rodiče s dětmi od 2 let, při samotné docházce mohou doprovázet do školky dle potřeby, nejen během adaptace ale i kdykoliv později.

Když jsem hledala ohledně adaptace, našla jsem, že existují školky, které umožnují: V prvním týdnu vodit dítě jen na 2 hod, v dalších týdnu na 3 hod … a tak postupně prodlužovat čas bez rodiče.

Závěrem jen mohu napsat, že RVP nikde neomezuje přítomnost rodičů pouze na adaptační proces, ale je psán v duchu velké podpory spolupráce rodiny a školky. A rodiče by tuto možnost měli mít kdykoliv, kdy je jejich dítě potřebuje mít nablízku.


Jana Bartková
Dne: 8. 8. 2023

Na hlavní stranu