Lukovanská Drbna

Místo pro život

Zastupitelstvo
a rozložení sil v zastupitelstvu

Akce v Lukovanech

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva

Lukovanská Blanka(souhrně o kanalizaci)

Odkazy na místní spolky

O projektu


Lukovanský spolekVážení občané Lukovan,

jako vaši spoluobčané si Vás dovolujeme informovat ve věci výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV), která se připravuje v naší obci. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste věnovali chvilku níže uvedenému dopisu a tak se k Vám dostaly informace, proč jsme učinili odvolání a byli jste alespoň v minimální míře informování o našich motivech a některých argumentech, které nás k tomuto kroku vedly. Pro tento účel využíváme mnohými odsuzovanou, ale i mnohými vítanou „Lukovanskou drbnu“, která je v současnosti jediným informačním médiem, i byť omezeným, jak mezi Vás dostat nezkresleně naše postoje. Činíme tak z politování hodného důvodu, neboť z naší obce zcela vymizel dialog, diskuze, kritické a věcné posuzování informací. Jsme velmi zaskočeni, že jakýkoliv jiný postoj či argument, i věcně podložený, je paušálně označován za „kazisvětský“ a co hůř, za využití veřejných prostředků. Jsme ještě více zaskočeni, že snaha o navázání dialogu s některými představiteli obce je smetena ze stolu, bez ohledu na obsah a argumenty. Snad je to jen důsledkem okolnosti, kdy dějství okolo ČOV vygradovalo krátce po volbách a nové vedení potřebuje jen delší čas.

Dnes jsou již nezpochybnitelné důkazy, že Vy, občané, jste byli vmanipulováni do iluze, jak vše proběhlo standardně jako v mnoha jiných obcích a doporučených metodik. Mj. posuzování rozličných variant umístění ČOV je v mnohých případech vyžadováno jako podmínka pro udělení dotace, v případě, že projekt přesahuje koeficienty nákladovosti na jednoho obyvatele! A to současný projekt výrazně přesahuje!!! Domníváme se, že aktuální projekt bude mít v oblasti dotací nemalé obtíže. Troufáme si říci, že projekt státní prostředky v podobě dotací nezíská. Ale je to náš laický názor, i byť založený na konzultacích. Pokud je však náš názor správný, a to ukáže čas, je otázkou, proč vůbec věc řešit a nevyčkat na vzešlou nutnost vypracování projektu nového? Odpověď je jednoduchá, nastolit zpět dialog, čím dříve, tím lépe.

K celé situaci je nutno uvést některé postřehy k současnému projektu (variantě) tak, jak je vnímáme. Samotnou situaci nedokresluje nic jiného, než vlastní Územní plán naší obce, kde se dozvíte, že nové umístění čistírny bylo provedeno dle požadavku obce! Tedy žádné posuzování variant, ale jasný odkaz na pokyn obce. Obec tedy opustila původně plánovanou variantu, direktivně zadala novou, bez jakýchkoliv podkladů, studie a diskuze s občany. Projektant územního plánu tak tuto variantu neposuzoval, neboť ji nevybíral, ale byla mu zadána. A co hůř. I projektant územního plánu v textové části „raději“ stanovuje, že nové umístění ČOV bude dále posouzeno. Posouzeno nebylo, žádná studie nebo analýza učiněna nebyla! O tom, jak se tato změna lehce přehlédne v jinak složitém procesu územního plánování, kde se jinak sleduje mnoho jiných a rozličných zájmů, není nutno ani obsáhle hovořit. V textové části je dále uvedeno, že umístění ČOV bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací, který umisťuje ČOV podél Lukovanského potoka! A zde je „kámen“ celého problému, neboť zde je rozpor! Z textové části Územního plánu odkazující právě na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dovoditelné, že ČOV má být podél Lukovanského potoka (žádné další detaily o poloze textová část paradoxně neuvádí), avšak výkresová část však stanovuje umístění do „hruškového sadu“ na Babinci. Při projednávání Územního plánu řada občanů nemohla změnu umístění ČOV ani postřehnout, neboť zastupitelstvem schválené zadání pro pořízení nového Územního plánu vůbec nedeklarovalo, že bude navrhována nová poloha ČOV, že se vůbec bude tato otázka řešit. Při vlastním projednávání tato věc vůbec nebyla diskutována, a kdo nahlédl jen do textové části, která musí být v souladu s výkresovou, mohl zcela logicky dospět k závěru, že poloha ČOV se může měnit jen v rámci vlastního Lukovanského potoka. Bohužel, takto zásadní změnu v rámci územního plánovaní nevyjádřilo aktivně ani vedení obce vůči svým občanům např. v rámci Lukovanského zpravodaje, jak je obvyklé v jiných obcích a mj. doporučováno např. v metodikách Ústavu územního rozvoje: že zásadní změny v dopadu na infrastrukturu a životní prostředí mají mít v rámci územního plánování maximální publicitu. Je otázkou, proč tomu tak u nás nebylo? Z tohoto důvodu tak selhávají argumenty některých současných zastupitelů, že odpůrci současné varianty měli podávat odpor při pořizování Územního plánu. Je otázkou, zda-li současný Územní plán obce vůbec detailně znají? Jak je nám známo, první zmínky o nové poloze ČOV se mezi občany objevily poprvé tehdy, když byli seznamováni s detaily již zpracované projektové dokumentace, která již vycházela z takto „podivně“ vypracovaného a ne-diskutovaného Územního plánu. Vznesené námitky byly striktně odmítány s tím, že se s věcí již nedá nic dělat… Tímto se snažíme jen shrnout situaci, tak jak je nám známa.

Opusťme však nedávnou historii. Chyby a nedorozumění se stávají, záleží jen na vůli a odvaze je napravovat. A zde stojí otázka, proč vůbec něco napravovat. My níže podepsaní signatáři tohoto dopisu jsme přesvědčení, že původně navrhované umístění ČOV podél Lukovanského potoka (někdy též označované „v sadě“) je pro obec výhodnější a to hned z několika hledisek. Přirozeně, je to jen náš občanský názor a můžeme se mýlit, avšak každý chybný názor padá pod tíhou argumentů. A to je primárně náš cíl: vrátit se na začátek a napravit to, co v celém procesu chybí – studie, analýza, či alespoň dialog nad rozličnými aspekty celé věci. Dialog a informace, které zhodnotí naši obec a okolní krajinu z hlediska odkanalizování, posoudí rozličné varianty nejen z technického a ekonomického hlediska, ale i ekologického a estetického…

Jaké výhody spatřujeme v umístění ČOV podél Lukovanského potoka a co může přinést studie:

 • zachová se estetická hodnota tzv. „hruškového sadu“ na samém počátku obce,
 • zachovají se stávající parametry doposud více nedotčeného potoka Čelešky coby významného krajinného prvku,
 • nebudou ohroženy navazující nivy Čelešky, které mají potenciál pro vybudování menších mokřadů,
 • na loukách podél Čelešky jsou potenciální zdroje podzemní vody, které je dle našeho názoru nutné obecně chránit, umožňuje-li to situace, pro budoucí generace,
 • odstraní se vysoké procento přečerpávání a budování velké čerpací jímky,
 • objekt a doprovodná stavba ČOV budou umístěny ve více zaříznutém údolí Lukovanského potoka, čímž odpadne nutnost architektonicky propracovanějšího řešení, neboť svou polohou nebude narušovat urbanistický a vizuální ráz,
 • vysoké zastoupení dřevin v údolí Lokovanského potoka zajistí doprovodnou clonu objektu před případným hlukem a možného šíření zápachu v případě poruchy,
 • dle našeho názoru většina větrů směřuje směrem po spádnici Lukovanského potoka, tedy od obce a zástavby,
 • případné umístění ČOV podél Lukovanského potoka bude vyžadovat vybudování příjezdové komunikace, tyto náklady však vnímáme jako přijatelné, neboť přinesou další výhody: zpřístupnění sadu podél Lukovanského potoka veřejnosti, možnost rozvíjení této oblasti, která byla dříve veřejnosti hojně navštěvovaná,
 • Lukovanský potok je těžce postižen mnohasetletým vypouštěním odpadních vod, v některých partiích jsou značné suspendované sedimenty, potok je zcela „mrtev“, je ohrožen četným vysycháním; vypouštění přečištěných vod z ČOV může být v tomto případě ozdravujícím faktorem (zajištění trvalého průtoku, postupná biodegradace sedimentů – nastartování samočisticího procesu),
 • umístěním ČOV podél Lukovanského potoka zcela nepadá současný projekt, ale jeho podstatná část, zahrnující především trasování a spádování gravitační kanalizace ve 2/3 západní části obce, může být plně využita pro zapracování do projektu nového,
 • provedenou studií mohou být získány integrované informace o našem území, které mohou být využity při dalším plánování a detekování dalších problémů a střetů v krajině v souvislosti s vodou,
 • provedenou studií odpadnou mnohé pochybnosti, které by jinak takto významnou stavbu provázely po celou dobu její existence, stavba nebude rozdělovat společnost!

Vážení spoluobčané, celý proces přípravy této investiční akce považujeme ve svém zárodku za velmi nešťastný jak ve věcné rovině, tak v oblasti dialogu. Nebyly veřejně diskutovány základní parametry možných variant a řešení odvodnění naší obce. Dostali jsme se do stavu, kdy současný projekt je výrazně odlišné koncepce, než předpokládal tzv. Plán rozvoje vodovodu a kanalizace kraje, který stanovuje koncepci situování čistírny odpadních vod podél Lukovanského potoka. Tento stav považujeme ve své intenzitě natolik vybočující z roviny práva, že jsme proti povolení stavby podali odvolání. Bohužel, celý „zmatený“ proces přípravy tohoto projektu vedl k situaci, že jsme byli vtaženi do iluze o platnosti zcela jiné koncepce, přičemž v platnost byla uvedena ta, se kterou nesouhlasíme. Tak jsme přišli o možnost vynutit si dialog, ale v krajním případě i uplatnit vhodné právní instrumenty, které by mnohé napravily, min. v nutnosti některé záležitosti projednat. Věříme, že tento náš počin, ať s ním souhlasíte či nikoliv, pochopíte jako naše právo, ke kterému máme argumenty a že tímto počinem nesledujeme nic jiného, než ochranu hodnot v naší obci. Jak jsme již uvedli, můžeme se mýlit, vše je otázkou argumentů vycházejících ze srovnávacích informací, které však nejsou k dispozici. Odvolání proti stavebnímu povolení však informace o nejvhodnějším způsobu odkanalizování naší obce nepřinese, ale v tomto případě může poskytnout čas k nalezení odvahy a věc vrátit na správnou cestu hledání toho nejlepšího řešení.

V Lukovanech, březen 2019

Tejkal Miloš, Vyhnalík Ladislav, Hradecký František


Na hlavní stranu