Lukovanská Drbna

Místo pro život

Politické uskupení v Lukovanech
KDU-ČSL
Otevřené Lukovany

O projektu


Lukovanský spolekJe třeba zabít Tejkala!

„Ne Sekala, ne Sekala, ale Tejkala! Je třeba zabít Tejkala!“, tak na mě s úsměvem ve tváři povolával u místního obchodu hošík ze staženého okénka jedoucího vozu. Kupodivu byly reakce pozitivní, objevily se ale i výpady výrazně opačného gardu v reakci na článek paní starostky v Lukovanském zpravodaji o stavu kanalizace a ČOV.

Dlouho jsem rozmýšlel, zda na článek reagovat. V Lukovanském zpravodaji mohu uplatnit, dle tiskového zákona, právo na odpověď, či dokonce požadovat omluvu, pokud byly zjevně uvedeny nepravdy poškozující mou osobnost! Raději ale využívám možnost k reakci prostřednictvím Lukovanské drbny pana Bartka, neboť do vydání dalšího čísla zpravodaje je stále hodně času. A to je důvod, proč nakonec na článek ve zpravodaji reaguji. Jsem přesvědčen, že pro malou společnost je velmi destruktivní, když nepravdy a polopravdy zůstávají bez reakce, ty se pak stávají standardem, základem mylných úvah a názorů, nesprávných rozhodnutí a především vyvolávají napětí mezi lidmi.

V tomto případě bylo možná cílem určité napětí mezi lidi vnést. Napětí z „promarněné příležitosti výstavby skvělé kanalizace díky jednomu potížistovi“. Pokud si k tomu připomeneme v nedávné minulosti vyřčené nepravdy a polopravdy typu výhružek o pokutách, kontrolách jímek, ztráty dotací atd., je to skvělá metoda, jak občany emocionálně donutit k názoru, že raději realizovat „nějaké“ silou prosazené řešení a ať už to hlavně je! Potížisty je pak třeba uzemnit kladivem vnuknutého společenského hněvu, či na ně poslat úředního šimla. Mj. „donucovací“ praktiky se zde již začínají naplňovat, když představitelé obce, místo ochrany podzemních vod v epoše největšího sucha ve sledované historii našeho státu, podávají udání pro formální pochybení na provozovatele a majitele studní, jenž pouze vznesli obavy z blízkého umístění ČOV. To je jasný vzkaz veřejnosti: „velmi zvažujte, než se ozvete se svým názorem, či dokonce kritikou...“, protože ono se pak vždy něco najde, co lze proti vám použít! Opravdu skvělá správa věcí veřejných…

Bohužel není v rámci této mé reakce prostor pro seznámení Vás občanů se všemi argumenty, nejen právními, ale především technickými, ekonomickými a environmentálními ve věci samé. V Lukovanech je několik „ale“, a jedno z těch velkých „ALE“ spočívá v riziku nezískání dotací s následným transferem investičních nákladů za realizaci stavby na dluhový vrub obce s dobou zadlužení delší, než je vlastní životnost technologie ČOV. Riziko nezískání dotací však nespočívá v existenci mé osoby, coby potížisty, jak se Vám snaží podsunout starostka. Žádný dotační titul neřeší případné stěžovatele a odpůrce konkrétního řešení v rámci povolovacího procesu, naopak zapojení veřejností má být standardním základem. Riziko nezískání dotací vychází z parametrů, jako jsou provozní a investiční náklady přepočtené na délku kanalizace a počet obyvatel, ale i z manipulativního obcházení zákonných institutů (prokazatelné nalezení nejoptimálnějšího řešení, či doložení, proč jsou v konkrétním případě náklady nad obvyklým průměrem). Na tyto problémy jsem již upozorňoval s dalšími občany na Lukovanské drbně. Nemohu se zbavit pocitu, že se stávají reálností a viník se paradoxně hledá v osobě, která na rizika upozornila.

Zcela otevřeně prohlašuji, že jsem přesvědčen o kumulativních nevýhodách současného řešení pro Lukovany a jsem názoru, že nová koncepce nebyla řádně vypořádána s občany. Nicméně nejsem blázen, abych urputně bojoval, či oddaloval něco, co jednou možná přijde a proti občanům, kteří třeba s věcí souhlasí. Třeba? Ano, třeba, protože diskuze nebyla! Možností jak relativně dobře obstruovat je dostatek. Žádnou takovou však nevyužívám a dovolil jsem si pouze využít právo garantované ústavou a to opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu. Proti vydání vodoprávního rozhodnutí jsem nejen já podal odvolání. Jelikož o odvolání rozhodoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, který je sám ve věci negativně zainteresován tím, že jako tvůrce plánu rozvoje vodovodů a kanalizací posvětil územní plán obce, přičemž tyto dokumenty jsou v oblasti kanalizace ve vzájemném rozporu. Bylo zcela očekávatelné, že tento odvolací úřad odvolání, a to nejen mé, zamítne, neboť by de facto připustil vlastní „pochybení“. Toto rozhodnutí jsem očekával a v téže jedné a samé věci jsem podal správní žalobu k soudu, coby nezávislé instanci, tedy jako mimořádný opravný prostředek. Tedy není pravdou, že jsem podal žalob několik. Podal jsem pouze jednu jedinou a o této nebylo doposud soudem rozhodnuto. Není tedy ani pravdou, že v této věci byly doposud nějaké žaloby zamítnuty. A jaké jsou hlavní žalobní důvody?

Jako geodeta mě zajímají především technické parametry a funkčnost systému na desítky let. Ptám se však, jak se v procesu řízení domoci přezkumu merita věci, když správní orgán nesouhlasící občany odmítne s tím, že měli své připomínky uplatnit v územním řízení a podstatou věci se odmítne zabývat. A to je problém Lukovan, kdy povolovací postup byl zmatený vnitřními rozpory. Ustálená judikatura tuto situaci neřeší, tedy když byl občan uveden v omyl dvěma platnými plány, avšak zcela odlišnými, kdy jeden měl být implementován do druhého a přitom to nebyl. V tomto případě nepromarnil stěžovatel práva na připomínky svou liknavostí, ale z důvodu zmateného či účelného postupu samosprávního a správního orgánu. První můj žalobní důvod je tak snahou, aby soud jasně vymezil platnost, závaznost a působnost plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ve vztahu k procesu povolování kanalizací a ČOV obecně.

Druhý žalobní důvod je domoci se soudního výkladu zákonné povinnosti, že navrhované řešení v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, které má být implementováno do územního plánu, má být to „technicky a ekonomicky“ nejvýhodnější možné řešení (např. i z důvodu následné možnosti čerpání dotací). Zákon o vodovodech a kanalizacích přitom nedefinuje obcím a správním orgánům, jak procesně této podmínky dosáhnout. Platí obecné pravidlo, že tato podmínka bude vycházet z publikovaných dat a tyto musí být přezkoumatelné. Řada obcí toto řeší odlišně, studiemi v různých formách, komparací variant ve zdůvodnění územního plánu atd. Nic takového se v Lukovanech neodehrálo a jako geodet vím, jak jiné obce vynakládají nemalé prostředky na studie, vyměřování, modelování hydrologických parametrů atd., kde výsledkem je jasně doložitelné a odůvodněné řešení, které je podkladem pro plán rozvoje vodovodů a kanalizací. „Odměnou“ za takto vynaložené prostředky a sofistikovanou práci je možnost čerpání krajských, národních a evropských dotací, kde jednou z taxativních podmínek je právě soulad konečného projektu s plánem vodovodů a kanalizací, coby plánem garantující optimální navrhované řešení. Nehledě na skutečnost, že provedená studie může přinést občanům a představitelům obce integrované informace o stavu a problémech na úrovni vodního hospodářství.

U posledního z uvedených bodů by měli zbystřit i občané, kteří s mým postupem jakkoliv nesouhlasí. Ponechme otázkou technické řešení, vliv na místní vodoteče, ekonomiku provozu... Zde je riziko nezískání dotací a to se týká nás všech! Ovšem ne proto, že jsem podal žalobu, ale právě z důvodu existence rozporu mezi povolenou variantou stavby ČOV Lukovany a variantou ČOV Lukovany uvedenou v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Při konzultaci s jedním odborníkem na evropské dotace mu naskákali vrásky a obavy, aby se Česká republika opět nezařadila mezi státy, které obchází principy dotací EU, pokud ovšem budou o takový dotační titul Lukovany, potažmo svazek, žádat. (Mnozí jistě máte na paměti skandály, kdy se dotace určené pro malé a střední firmy vyplácely velkým kolosům, které se jen formálními úkony vykázaly za malé firmičky...).

Jistá analogie, zdá se, je i u Lukovan. Jaká? Taková, že se provede změna na krajském úřadě ex post, aniž by to bylo parametricky doloženo a to prostřednictvím aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Víte jako občané, že o to obec „skrytě“ usiluje? Pravděpodobně nikoliv! O „změnu“ totiž nepožádala obec a proto žádost nebyla projednána, nebo alespoň informativně předložena, na veřejném zastupitelstvu. O „změnu“ prostřednictvím aktualizace zřejmě žádá místo obce Svazek vodovodů a kanalizací a to nikoliv klasickou žádostí o změnu, kdy je nutno doložit důvody změny a prokazatelně deklarovat splnění podmínky „nejlepšího“ technického a ekonomického řešení. A teď pozor! Vlastně se vhodně využije procesu aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací prováděného krajským úřadem, který je primárně určen k obnově dat již stávajících staveb a zařízení, které prošly kolaudačním procesem, opakuji, již prošly kolaudačním procesem, případně k obnově dat jako jsou demografické či hydrologické údaje území atd. Dozvěděl jsem se od některých občanů, kteří se dotazovali na krajský úřad, na základě jakých podkladů krajský úřad usiluje v rámci aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací o tyto změny v případě plánované stavby lukovanské ČOV a ti se dozvěděli, že jen na základě kladného územního a vodoprávního řízení a nikoli tedy rozhodnutí kolaudačního. To je ovšem v rozporu s dikcí právních předpisů, neboť v rámci vodoprávního řízení a ani během oné aktualizace nedochází k posuzování optimální varianty, potažmo optimální řešení se ani nehledá a ani nezkoumá. Naopak, vodoprávní řízení řeší konkrétní předložený projekt, u kterého se předpokládá, že procesem výběru nejvhodnější varianty již prošel. Mám za to, že v případě zahájení výstavby by byla obec vystavena riziku nejen nezískání maxima dotací, ale i riziku, že pokud by je získala, musely by být s ostudou vráceny z důvodu jejich „manipulativního“ čerpání. Stačí audit, stačí nějaký článek, stačí jeden dobře mířený dotaz...

Upřímně řečeno nerozumím situaci, proč obec nekoná a zahálí. Starostka musí být dobře o situaci informována. Nechci být peprný, ale pokud se honosí akademickým titulem na kde jakém novém pamětním kameni, a to za provedení jednoduchého zahradnického úkonu v podobě výsadby stromu, měla by v rámci zájmu nás všech svůj čas a intelekt věnovat alespoň studiu elementárních principů spojených s investiční výstavbou. Pokud je přesvědčena o dokonalosti stávající koncepce, může nechat stavební přípravy běžet a souběžně ponechat vypracovat alespoň dodatečnou studii, která, pokud je její úvaha správná, vhodnost sporného prosazovaného řešení prokáže. Studie bude „vstupenkou“ pro bezproblémové dotace, pro mě a další odpůrce jasně loženými argumenty s parametry, které vyvrátí naše oprávněné pochybnosti. Pokud soud rozhodne, že neobvyklý proces realizovaný v Lukovanech je možný, je to také vítězství pro sjednocení postupu, neboť se díky takové judikatuře zjednoduší situace jiným obcím, které budou moci ušetřit prostředky za pečlivé studie a hledání optimálního řešení. Pokud nikoliv, bude obec muset posouzení variant stejně vypracovat. Ztrácí čas, ovšem nikoli kvůli mně, a to v době nastupující krize, kdy se dotace pozastavují, snižují a výstupem výrazného donora z EU - Velké Británie - klesne pravděpodobně i míra dotací evropských. Dle mého úsudku je zde výrazné pochybení předchozího vedení obce, nejenže s plánováním výstavby otálelo v době, kdy bylo možno získat na tyto stavby maximum dotací, ale odborně selhalo i v její přípravě a fatálně v komunikaci s občany Lukovan.

Při konzultaci s právníkem na environmentální právo mi bylo doporučeno, abych v rámci žaloby požádal o předběžné opatření, kterým soud může pozastavit výkon vydaného stavebního – vodoprávního - povolení. Že mi soud nevyhoví, neboť nejsou napadeným stavebním záměrem bezprostředně a intenzivně dotčena má práva, bylo právníkem řečeno hned v úvodu. Tímto návrhem jsem měl sledovat svou případnou ochranu ve veřejném prostoru, neboť dle zkušeností právníka se na žalobce ze strany stavitelů veřejné stavby obvykle mediálně svaluje vina za vše špatné a vhodně poslouží jako „obětní beránek“ za řadu skrytých problémů. Jak obec, tak i svazek mají od soudu černé na bílém, že stávající povolení považuje soud do doby vydání svého rozsudku za platné a mohou začít činit kroky k realizaci stavby. Je jen na nich, zda do tohoto rizika půjdou. Je jen na nich, jak vyhodnotí žalobní důvody, neboť text žaloby jako účastníci řízení mají k dispozici a mohou se k němu vyjadřovat. Pokud svazek, dle slov starostky, přípravy pozastavil, je to čistě jeho rozhodnutí a nelze klást vinu k mé osobě! Ani v nejhorších svých představách jsem se nedomníval, jak bude rada právníka moudrá. Že v malých Lukovanech budu „vláčen“ prostřednictvím manipulativních nepravd v místním zpravodaji a ukazováním na mě budou kryta jiná, velmi závažná pochybení, to jsem opravdu nepředpokládal. Tím se na závěr vracím k tomu podstatnému, ke článku paní starostky.

Jelikož paní starostka je již ve funkci více než rok, nelze hovořit o neznalosti, ale o něčem výrazně horším, až dokonce o lži a manipulativních polopravdách:
• cituji - „Všechny předchozí podané žaloby a nesouhlasy z velké části podané tímto pánem M.T. byly shledány jako neopodstatněné“ – lež, žádné předchozí žaloby jsem v této věci nepodal, podal jsem pouze jedinou a v této nebylo ani doposud rozhodnuto, nikdo jiný, ač se dle mých informací chystal, nakonec žalobu nepodal;
• cituji - „... neustálým pozastavováním průběhu příprav do doby vyjádření se soudu ztrácíme drahocenný čas“ – polopravda, pozastavení příprav je čistě z rozhodnutí svazku či obce, pokud si uvědomují ztrátu času, je to čistě z jejich vůle, mnou podaná žaloba nemá co se týká zahájení stavby ČOV žádný právní účinek;
• cituji - „Také z tohoto důvodu pozastavení zadávací dokumentace a vysoutěžení zhotovitele pravděpodobně bodově nedosáhneme na dotaci z národního programu SFŽP“ – lež jako věž, bodové hodnocení předložených projektů pro zisk uvedené dotace nikterak nesouvisí s komplikacemi a spory v průběhu přípravy projektu, předkládá se finální vypořádaný projekt, posuzovatel nehodnotí, co mu předcházelo. Hodnotí jasně dané parametry, jako jsou průměrné investiční náklady na jednoho ekvivalentního obyvatele, průměrná cena na jeden běžný metr kanalizace, soulad s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací (mj. nutná podmínka pro získání dotace). Zde doporučuji paní starostce, aby si dané předpisy nastudovala, vzala pomálu existujících informací o předpokládané ceně, projekt a kalkulačku. Možná se jí protočí panenky, koliko „málo“ bodů pro získání dotace to možná nakonec dosáhneme. Žádné mínus body za Tejkala nebo žalobu ale nenajde, protože neexistují...


S přáním pěkného dne, M. Tejkal

Dne: 3. 6. 2020

Na hlavní stranu